TS9483
Nồi áp suất 5,8 Lít (Dùng bếp từ, bếp gas)
TS9481
Nồi áp suất 5,8 Lít (Dùng bếp gas)
TS9482
Nồi áp suất 4,8 Lít (Dùng bếp từ, bếp gas)
TS9480
Nồi áp suất 4,8 Lít (Dùng bếp gas)
PS25
Nồi Áp Suất (2,5 Lít)
PS35
Nồi Áp Suất (3,5 Lít)
PS48
Nồi Áp Suất (4,8 Lít)
PS58
Nồi Áp Suất (5,8 Lít)
PS58-1
Nồi Áp Suất (5,8 Lít,Dùng Các Loại Bếp)