TS942
Quạt Tích Điện
TS917
Quạt Tích Điện Có Điều Khiển (6-12 Giờ)