TS953
Quạt Bàn Vỏ Hợp Kim 16" 50W
TS911
Quạt Bàn 16" 60W
TS910
Quạt Bàn 12" 40W
TS952
Quạt Bàn Vỏ Hợp Kim