TS1739
Dao Thái (8x16Cm)
TS1738
Dao Đầu Bếp (4,4x21Cm)
TS1737
Dao Thái (2,9x20,5Cm)
TS1736
Dao Thái Bánh Mì (2,8x20,5Cm)
TS1735
Dao Gọt Tỉa (2,1x13Cm)
TS1734
Dao Gọt Tỉa (18x9,2Cm)
TS1714
Da Cắt Bánh Mì
TS1715
Dao Men Ceramic(5x33Cm)
TS1705
Dao Ceramic Trắng(3,9x28Cm)
TS1704
Dao Ceramic Trắng(3x25,5 Cm)
TS1703
Dao Ceramic Trắng(2,7x21,5Cm)
TS1702
Dao Ceramic Trắng(4,1x15,2Cm)