TS333P
Chảo Chống Dính Có Vung ( 28 Cm)
TS333
Chảo Chống Dính ( 28 Cm)
TS332
Chảo Chống Dính ( 26 Cm)
TS331P
Chảo Chống Dính Có Vung ( 24 Cm)
TS331
Chảo Chống Dính ( 24 Cm)
TS330
Chảo Chống Dính ( 20 Cm)